Comptable

Oferim un ampli ventall de serveis relacionats amb la comptabilitat de les empreses amb coordinació amb els serveis fiscals.

 • Assessorament sobre els registres comptables i aplicació del Pla General de Comptabilitat.
 • Confecció de la comptabilitat auxiliar i oficial de tot tipus d’empreses, entitats i fundacions.
 • Formulació, transcripció i presentació al registre mercantil dels llibres oficials de la
  comptabilitat principal a partir de la comptabilitat auxiliar (diari, major, inventaris,
  balanços).
 • Formulació i presentació al registre mercantil de llibres comptables (diari, actes i llibre
  registre de socis).
 • Preparació, formulació i presentació al registre mercantil del dipòsit dels comptes anuals
  (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i la memòria).
 • Estudis econòmics i financers sobre la viabilitat i transmissió d’empreses i d’inversions a
  realitzar.