Fiscal

Oferim un assessorament tributari integral amb l’objectiu que els nostres clients puguin complir amb totes les seves obligacions fiscals, planificant les operacions amb la millor eficiència.

 

 • Planificació tributària personalitzada d’empreses, autònoms i particulars.
 • Assistència a l’administració tributària estatal, autonòmica i local en qualsevol procediment tributari.
 • Gestió i tramitació de requeriments.
 • Procediments d’inspecció.
 • Procediments sancionadors.
 • Estudi i sol·licitud de devolucions tributàries i rectificació d’autoliquidacions.
 • Estudi, revisió i impugnació de propostes de liquidació i liquidacions provisionals.
 • Interposició de recursos de reposició i reclamacions econòmiques administratives.
 • Assessorament tributari en procediments de divorci.
 • Confecció i presentació de declaracions fiscals periòdiques de tots els impostos.
 • Confecció i presentació de declaracions censals davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i les administracions locals.
 • Planificació fiscal de tot tipus d’operacions: compravendes, donacions, etc.
 • Planificació, estudi, confecció i presentació de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), l’impost sobre el patrimoni (IP) i l’impost sobre societats (IS).
 • Planificació de la tributació de la successió familiar, i estudi, confecció i presentació de la declaració de l’impost sobre successions i donacions (ISD).
 • Fiscalitat internacional i tributació de no residents.
 • Confecció i presentació dels impostos locals, en especial, l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU – plusvàlua municipal).
 • Estudi, confecció i presentació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD).
 • Declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720).
 • Declaracions de les inversions situades a l’estranger (ETE, D6, etc).
 • Elaboració de comunicacions d’actualitat fiscal.