Jurídic

Oferim un ampli ventall de serveis relacionats amb la comptabilitat de les empreses amb coordinació amb els serveis fiscals.

  • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes (compravenda d’empreses i d’immobles, d’arrendament, d’arres, etc.
  • Tramitació de contractes d’arrendament, gestió de la fiança i de l’ ingrés del model 600 de l’autoliquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  • Assessorament i redacció de testaments i pactes successoris.
  • Assessorament i tramitació d’herències.
  • Expedients de donacions.
  • Tramitacions de tot tipus d’escriptures públiques fins a la inscripció als registres corresponents.
  • Gestions davant de les Gerències del cadastre.
  • Defensa i representació dels tribunals en tot tipus de processos (desnonaments, reclamacions, monitoris, canviaris, contenciosos administratius, etc).
  • Sol·licitud del certificat d’antecedents penals.