Mercantil

Oferim recolzament i assessorament en relació a tot tipus de serveis de caràcter mercantil.

 •  Estudi i confecció d’estatuts socials.
 • Constitució de tot tipus de societats mercantils i civils.
 • Planificació societària i constitució de holdings empresarials.
 • Estudi, confecció i tramitació d’ampliacions de capital, reduccions de capital, modificacions estatutàries, canvis de domicili social, etc.
 • Operacions de reestructuració empresarial en coordinació amb l’àmbit fiscal i jurídic (fusions, escissions i aportacions de branques d’activitat, bescanvi de valors, etc).
 • Transformació de tot tipus de societats (societats civils en societats de responsabilitat limitada i societats anònimes en societats de responsabilitat limitada).
 • Dissolucions i liquidacions de societats mercantils i civils.
 • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes mercantils.
 • Convocatòria i assistència a juntes de socis / accionistes de societats.
 • Redacció de les actes i certificacions dels acords de les juntes de socis / accionistes.
 • Tramitació i inscripció d’escriptures públiques al registre mercantil corresponent.
 • Planificació en coordinació amb l’àmbit fiscal i jurídic de la successió empresarial, i confecció del protocol familiar.
 • Concursos de creditors.
 • Sol·licituds de patents i marques.